Kανονισμός εμφάνισης μαθητών Βαλταδωρείου Γυμνασίου εν έτει 1942

Παραθέτουμε απόσπασμα του Κανονισμού, ο οποίος αποτελεί ανέκδοτο ντοκουμέντο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της εποχής.Απόσπασμα απο παλαιό περιοδικό ΓΕΓΟΝΟΣ – Μηνιαίο περιοδικό
του Ν. Κοζάνης  Τεύχος 10 Σεπτέμβριος 1996

Α. Ατομική εμφάνιση 

1. Οι μαθηταί οφείλουν να κόπτουν τακτικά τα μαλλιά των και να είναι πάντοτε καθαροί.
2. Η αμφίεσις των μαθητών πρέπει να είναι καθαρά, απλή, παιδική, υγιεινή, απαγορεύεται δε εις αυτούς η χρήσις λαιμοδέτου.
3. Αι μαθήτριαι οφείλουν να έχουν απλούν και παιδικόν κτένισμα.
4. Η αμφίεσις των μαθητριών πρέπει να είναι καθαρά, απλή, παιδική, υγιεινή, απαγορεύται δε εις αυτάς να φορούν ενδύματα κοντά και στενά. Επίσης απαγορεύεται να φορούν υποδήματα με υψηλόν τακούνι και εις ανθυγιεινά ή προκαλούντα τα σχόλια σχέδια

Β. Ευκοσμία μαθητών και μαθητριών εν τω σχολείω. 

1. Υποχρεούνται να ανέρχωνται και να κατέρχωνται μετά προσοχής τας κλίμακας, να συμπεριφέρωνται δε εν ταις αιθούσαις, τους διαδρόμους και ταις αυλαίς του σχολείου ευκόσμως, ευγενώς, χωρίς θόρυβον, ωθισμούς και φωνάς.
2. Κατά τα διαλείμματα υποχρεούνται να εξέρχωνται εις τας αυλάς, απαγορεύεται δε να φέρουν πηλίκια και βιβλία.
3. Υποχρεούνται να προσαγορεύουν τους κ.κ. καθηγητάς με τον τίτλον των, να ομιλούν εις πληθυντικόν αριθμόν, να συμπεριφέρωνται προς αυτούς με τον προσήκοντα σεβασμόν, με την προσήκουσα δε συναδελφικήν αγάπην και ευγένειαν προς τους συμμαθητάς και τας συμμαθητρίας των.
4. Πάσα ύβρις, λοιδορία, χλευασμός ή ανάρμοστος αστεϊσμός τιμωρείται αυστηρώς. Απαγορεύεται εις τους υβριζομένους ή και οπωσδήποτε αδικουμένους να ανταποδίδουν τας ύβρεις, τους χλευασμούς κλπ και να χειροδικούν, υποχρεούνται δε ούτοι να αναφέρουν τους υβρίζοντας ή αδικούντας εις την διεύθυνσιν του γυμνασίου δια την επιβολήν της προσηκούσης ποινής. Ο ανταποδίδων την ύβριν και ο χειροδικών τιμωρείται ως και ο υβρίζων και ο οπωσδήποτε αδικών.
5. Πάντες υποχρεούνται να φιλοτιμώνται δια να διατηρήται το σχολείον (και πάντα τα περί αυτό) καθαρόν και ωραίον. Ο οπωσδήποτε ρυπαίνων ή βλάπτων τα έπιπλα, τους τοίχους, τα αποχωρητήρια και γενικώς την σχολικήν περιουσίαν τιμωρείται αυστηρώς και υποχρεούται να επανορθώσει την γενομένηςν βλάβην. Η φοίτησις εις το σχολείον πρέπει να είναι τακτική και ανελλιπής. Οι απουσιάζοντες επανερχόμενοι εις το σχολείον οφείλουν να δικαιολογούν τας απουσίας των δια σημειώματος του πατρός ή κηδεμόνος των. Δια την δικαιολογίαν απουσιών λόγω ασθενείας πλέον των εξ ημερών απαιτείται πιστοποίησις του κυρίου σχολιάτρου, ή, ελλείψει τοιούτου, του θεράποντος ιατρού, υποβαλλομένη ευθύς μετά την εκ της ασθενείας επάνοδον εις το σχολείον. Εφιστάται η προσοχή πάντων επί του ζητήματος τούτου, διότι οι έχοντες πολλάς απουσίας μένουν εις την ιδίαν τάξιν.Οι διατασσόμενοι να φέρουν εις το σχολείον τον κηδεμόνα των και μη συμμορφούμενοι απομακρύνονται εκ του σχολείου μέχρι της ελεύσεως του κηδεμόνος των.
6. Οι τιμωρούμενοι μετά την λήξιν της ποινής των οφείλουν να επανέλθουν εις το σχολείον συνοδευόμενοι υπό του πατρός ή κηδεμόνος των.
7. Κατά την διάρκειαν των μαθημάτων οφείλουν να διάγουν εν άκρα ησυχία, ευταξία και σιωπή. Μόνον οι εξεταζόμενοι ή ερωτώμενοι υπό των κ.κ. καθηγητών θα απαντούν, πάντες δε οι λοιποί θα προσέχουν σιωπώντες.
8. Οφείλουν να προσέρχονται εις το σχολείον ολίγον προ της συντάξεως δια την είσοδον εις τας τάξεις, προπαρεσκευασμένοι επαρκώς εις τα μαθήματα της ημέρας και έχοντες εν τάξει και καθαριότητι τας γραπτάς αυτών εργασίας. Απαγορεύεται η μετάβασις εκ της μιας τάξεως εις την άλλην.
9. Μετά την είσοδον των κ.κ. καθηγητών εις τας αιθούσας απαγορεύεται η εις αυτάς είσοδος των βραδυνάντων μαθητών δια να μη διακόπτεται το μάθημα.
10. Απαγορεύεται η εκ των αιθουσών απομάκρυνσις των μαθητών κατά τας ώρας των μαθημάτων και εκ της αυλής κατά τα διαλείμματα άνευ αδείας του αρμοδίου καθηγητού και του διευθυντού του σχολείου.

Γ. Συμπεριφορά μαθητών και μαθητριών εκτός του σχολείου. 

1. Υποχρεούνται να βαδίζουν κοσμίως και σεμνοπρεπώς, η εν γένει δε εμφάνισις αυτών να είναι αξιοπρεπής και αρμόζουσα εις μαθητάς και καλοανατεθραμμένους ανθρώπους.
2. Οφείλουν να χαιρετούν τον κ. Νομάρχιν, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, τον κ. Γενικόν Επιθεωρητήν και τους κ.κ. καθηγητάς πάντων των εν Κοζάνη σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
3. Απαγορεύται η φοίτησις εις τα καφενεία, τον κινηματογράφον, τα θέατρα, αιθούσας δημοσίων θεαμάτων και συγκεντρώσεων ως και η χαρτοπαιξία και τα άλλα τυχηρά παιγνίδια, είτε εις τα ως άνω κέντρα και αιθούσας είτε και εις τας οικίας.
4. Απαγορεύεται η εκτός των οικιών των παραμονή πέραν της 8.30 μ.μ. ώρας. Η ένεκα εκτάκτου και αποδεδειγμένης ανάγκης αναγκαζόμενοι να παραμένουν εκτός της οικίας των πέραν της ως άνω ώρας οφείλουν να αναφέρουν τούτο την πρωίαν της επομένης ημέρας εις τον κύριον διευθυντήν του σχολείου.
5. Απαγορεύονται τα άσματα, τα σφυρίγματα, οι ωθισμοί, αι φωνασκίαι, αι συγκεντρώσεις και η χρήσις αλυσίδων και κομβολογίων.
6. Απαγορεύται η χρήσις ποδηλάτων εντός της πόλεως.
7. Απαγορεύονται αι εις οικίας συγκεντρώσεις μαθητών και μαθητριών προς διασκέδασιν ως και η εν γένει συναναστροφή αυτών μετ` ατόμων ουδεμίαν σχέσιν εχόντων προς το σχολείον και προς την οικογένειαν εκάστου μαθητού ή μαθητρίας.
8. Δια παν ζήτημα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος κανονισμού θα ζητείται η γνώμη της διευθύνσεως του σχολείου.
…………………………………………………………………………
Επειδή μαθηταί τινές δυστροπούν εις την εκτέλεσιν της διαταγής περί κοπής των μαλλιών αποφασίζεται όπως μη γίνωνται ούτοι δεκτοί εις το σχολείον εάν δεν έχουν κομμένα αυτά.

Εφ` ω συνετάχθη η παρούσα πράξις, ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα, υπογράφεται ως εξής:

Ο Γυμνασιαρχών
Α. Κουνάβος
Οι καθηγηταί
Υπογραφές

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Δε χρειάζεται να σχολιάσουμε την απόσταση που χωρίζει τη σημερινή πραγματικότητα από εκείνη που αναδύεται μέσα από το κείμενο που μόλις παραθέσαμε. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο κανονισμός αυτός αποτελεί έκφραση αντιλήψεων και νοοτροπίας και των προηγούμενων δεκαετιών του αιώνα. Αυτό διαπιστώνεται από προφορικές και γραπτές μαρτυρίες μαθητών του γυμνασίου, που καλύπτουν όλη την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας του ιδρύματος (1900). Με σταδιακά μειούμενη ένταση το καθεστώς αυτό ισχύει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του `60 οπότε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 αλλάζει γενικότερα η δομή και ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος.Με τα σημερινά δεδομένα ένας τέτοιος κανονισμός λειτουργίας του σχολείου θεωρείται καταπιεστικός και υπερβολικός, λαμβανομένης υπόψιν της γρήγορης ωρίμανσης των παιδιών λόγω των πολλών ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον (οικογενειακό, κοινωνικό, ΜΜΕ κλπ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.